W terminie 7 lutego – 3 marca 2017 (do godz. 13:00) można składać wnioski na XI Dolnośląski Konkurs Filmowy ogłoszony przez Odrę-Film, którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2017 roku.

ISTOTNE ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSU:

  • Wnioskodawca na potrzeby oceny formalnej składa wniosek w formie pisemnej w jednym egzemplarzu (ORYGINAŁ WNIOSKU).

„Wniosek należy składać w postaci jednego egzemplarza oryginalnego, który – po zaakceptowaniu na etapie oceny formalnej – należy uzupełnić we wskazanym terminie trzema odpisami (kserokopiami) oryginalnego wniosku dotyczącego filmu fabularnego oraz dwoma odpisami (kserokopiami) wniosku dotyczącego filmu dokumentalnego albo animowanego. W każdym przypadku wymagane kopie muszą być poświadczone za zgodność z wnioskiem oryginalnym zatwierdzonym po poprawkach w fazie oceny formalnej wniosku (I etap konkursu)”.

  • Kosztami niekwalifikowanymi są (dodatkowo, oprócz dotychczasowych): wkłady rzeczowe producenta i koproducentów oraz zakupy kostiumów i rekwizytów.
 

Wnioski na konkurs można składać od 7 lutego 2017 do 3 marca 2017 do godz. 13.00, w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, pod adresem:

Odra-Film

XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

ul. Piłsudskiego 64a

50-020 Wrocław

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film.

  Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@odrafilm.pl.   W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.  

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz inne materiały znajdują się na stronie www.wroclawfilmcommission.pl (zakładka DKF 2017).