Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza VII Dolnośląski Konkurs Filmowy (VII dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę oraz udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego i wysokość środków finansowych wydatkowanych w regionie.
Warunki konkursu określa “Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2013 roku.

Dokumenty do pobrania i szczegóły w zakładce DKF 2013. https://wroclawfilmcommission.pl/dkf/dkf-2013

Wnioski na konkurs można składać od  21 lutego 2013 roku. Termin składania wniosków upływa  22 marca 2013 roku.            .

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.
W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest
Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00 – 16.00 lub e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl .

Odra-Film, Institution of Culture of Lower Silesian Province Government, announces VII Lover Silesian Film Competition (VII Lower Silesian competition for supporting film production), whose aim is to support film projects realised in theLower Silesiaregion. Odra-Film will participate in projects selected as a result of the competition as a co-producer with a financial contribution. The key selection criterion for film projects to participate in the competition is for its production to be linked to the Lower Silesian region through filming locations and its subject matter and by engaging local film experts and industry and the amount of funds spent in the region.

Documents for download and details in the TLSFC 2013 tab. https://wroclawfilmcommission.pl/?page_id=1551

Applications for the competition may be submitted starting from 21 February 2013. The deadline for the submission of applications expires on 22 March 2013.

NOTE: The date and time of receipt by the Secretariat of the Odra-Film at ul. Piłsudskiego 64a (the Lower Silesian Film Centre, III floor) inWrocławis decisive.

In the event any unforeseen circumstances arise preventing the settlement of the competition, it may be cancelled.

 The person authorized to provide information on the competition is

Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 between 10.00 – 16.00 or e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl

 

 

The terms and conditions of the competition are determined by “The regulations of the Lover Silesian competition for supporting film production”. The funds obtained as a result of the competition must be spent by the end of 2013.