VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

 

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza VIII Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.
Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”, który jest załącznikiem do tego ogłoszenia. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2014 roku.

Wnioski na konkurs można składać od 23 stycznia 2014. Termin składania wniosków upływa 20 lutego 2014.

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.
W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest
Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00 – 16.00 lub e-mail: rbubnicki@wroclawfilmcommission.pl

 

Regulamin konkursu oraz inne materiały potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronach:

 

www.wroclawfilmcommission.pl/dkf/dkf-2014/

www.odra-film.wroc.pl

 

 

 

Odra-Film, Institution of Culture of Lower Silesian Province Government, announces VIII Lower Silesian Film Competition (VIII Lower Silesian competition for supporting film production), whose aim is to support film  projects realised in theLower Silesia region. Odra-Film will participate in projects  selected as a result of the competition as a co-producer with a financial contribution. The key selection criterion for film projects to participate in the competition is for its production to be linked to the Lower Silesian region through filming locations and its subject matter and by engaging local film experts and industry and the amount of funds spent in the region.

 

The terms and conditions of the competition are determined by “The regulations of the Lower Silesian competition for supporting film production”. The funds obtained as a result of the competition must be spent by the end of 2014.Applications for the competition may be submitted starting from 23 January 2014. The deadline for the submission of applications expires on 20 February 2014.
NOTE: The date and time of receipt by the Secretariat of the Odra-Film at ul. Piłsudskiego 64a (the Lower Silesian Film Centre, III floor) in Wrocław is decisive. In the event any unforeseen circumstances arise preventing the settlement of the competition, it may be cancelled.

 

 The person authorized to provide information on the competition is Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 between 10.00 – 16.00 or e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl