28 stycznia zostało uroczyście otwarte we Wrocławiu, Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA), które powstało w dawnej siedzibie  wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych. W otwarciu wzięli udział Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego i Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

 

CeTA to ultranowoczesne studio filmowe zbudowane według autorskiego projektu wybitnego reżysera i operatora filmowego Zbigniewa Rybczyńskiego.  Stworzył on unikatowy ośrodek, który w przyszłości będzie łączył świadczenie usług dla producentów filmowych z funkcjami edukacyjno – badawczymi. Ukierunkowany na realizację filmów (ze szczególnym uwzględnieniem efektów specjalnych), przygotowany został także z myślą o podnoszeniu kwalifikacji twórców oraz rozpowszechnianiu nowoczesnych metod realizacji obrazu w kraju i za granicą. Jedną z funkcji ośrodka będzie również prowadzenie prac badawczych w zakresie technologii obrazu.

 

CeTA powstała z przekształcenia Wytwórni Filmów Fabularnych i, tak jak ona, zajmuje budynek przy Wystawowej 1 w pobliżu Hali Stulecia. Jako państwowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu Ministerstwa Kultury oraz Państwowego Instytutu Sztuki filmowej.

 

W czasie inauguracji mogliśmy obejrzeć próbkę możliwości studia. Minister Zdrojewski – poproszony przez Zbigniewa Rybczyńskiego – na tle panoramicznego blue screenu, na który w obróbce można nałożyć dowolne tło, symulował niespieszny spacer. Po kilku minutach zobaczyliśmy film z ministrem przechadzającym się po ukwieconej łące.

 

Z satysfakcją dodajemy, że CeTA jest naszą instytucją partnerską i mamy w planach wspólne prowadzenie wielu interesujących projektów.

Centre of Audiovisual Technology (the Centre) was officially opened in Wrocław on 28 January. It is a successor of the Feature Film Studio in Wrocław. The opening was attended by Bogdan Zdrojewski, the Minister of Culture and National Heritage and Rafał Dutkiewicz, the Mayor of Wrocław.

 

The Centre is an ultra-modern film studio built in accordance with an independent project of an outstanding film director and cameraman Zbigniew Rybczyński. He created a unique centre which in the future will join the provision of services for film producers with educational and research functions. Focused on making films (with a particular emphasis on special effects), it has also been prepared with an aim to improving the artists’ qualifications and the dissemination of modern methods of image processing in the country and abroad. One of the functions of the Centre will also be conducting research works related to image technology.

 

The Centre was the result of a transformation of the Feature Film Studio and occupies the same building at Wystawowa 1 near the Centennial Hall. As the state-owned cultural institution it is financed from the budget of the Ministry of Culture and the Polish Film Institute .

 

During the inauguration we had the possibility to see a sample of the studio’s abilities. Minister Zdrojewski – asked by Zbigniew Rybczyński – simulated a leisurely stroll against the panoramic bluescreen, on which any background can be applied. After a few minutes we saw a film with the Minister wandering through the flowery meadow.We are pleased to mention that the Centre is our partner institution and we plan to jointly carry out a number of interesting projects.