XI Dolnośląski Konkurs Filmowy 2017

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu wnioskodawca – producent kwota przyznana (netto)
Ciemno, prawie noc / Borys Lankosz / fabuła Aurum Film 350 000 zł
Fuga / Agnieszka Smoczyńska / fabuła MD4 300 000 zł
Ułaskawienie / Jan Jakub Kolski / fabuła Wytwórnia Doświadczalna 250 000 zł
Powrót / Magdalena Łazarkiewicz / fabuła Argomedia

130 000 zł

Skąd ja Pana znam? / Tomasz Nuzban / dokument Studio ABM 70 000 zł

Komunikat o rozstrzygnięciu XI Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 18.05.2017

Komisja Konkursowa, która zebrała się 18 maja 2017 roku w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) rozstrzygnęła XI edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Komisja dysponowała kwotą  1 100 000 zł, na którą złożyły się środki z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł), Urzędu Miejskiego Wrocławia (500 000 zł) oraz wpływów z filmów dofinansowanych w poprzednich edycjach konkursu, których koproducentem była Odra-Film (100 000 zł).

Na XI Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 28 projektów: 14 filmów fabularnych, 13 filmów dokumentalnych i 1 film animowany, w tym 3 projekty zakwalifikowane do III etapu w X Konkursie (2016), które nie otrzymały dofinansowania w ubiegłym roku i zgodnie z regulaminem, mogły się o nie ubiegać w XI Konkursie. W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości łącznie 6 433 924.

Na etapie oceny formalnej wniosków 5 projektów zostało odrzuconych ze względów formalnych oraz 2 wycofane przez producentów. Na etapie oceny eksperckiej 1 projekt nie otrzymał minimum kwalifikacyjnego. Do III etapu XI Konkursu zostało zakwalifikowanych łącznie 20 projektów: 11 filmów fabularnych, 8 filmów dokumentalnych i 1 film animowany.

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne netto (koproducentem będzie Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom:

Filmy fabularne:

 1. Ciemno, prawie noc, reż. Borys Lankosz (Aurum Film) – 350 000 zł
 2. Fuga, reż. Agnieszka Smoczyńska (MD4) – 300 000 zł
 3. Ułaskawienie, reż. Jan Jakub Kolski (Wytwórnia Doświadczalna) – 250 000 zł
 4. Powrót, reż. Magdalena Łazarkiewicz (Argomedia) – 130 000 zł

 Filmy dokumentalne:

 1. Skąd ja Pana znam?, reż. Tomasz Nuzban (Studio ABM) – 70 000 zł

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen 3 ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne i animowane).

Filmy fabularne (minimum kwalifikacyjne 43 pkt, maksimum – 70 pkt):

 1. Ciemno, prawie noc, reż. Borys Lankosz (Aurum Film) – 53,33 pkt (X DKF)
 2. Powrót, reż. Magdalena Łazarkiewicz (Argomedia) – 52,33 pkt (X DKF)
 3. Ułaskawienie, reż. Jan Jakub Kolski (Wytwórnia Doświadczalna) – 51,67 pkt
 4. Mydło, reż. Małgorzata Imielska (Naima Film) – 51 pkt
 5. Fuga, reż. Agnieszka Smoczyńska (MD4) – 50 pkt (X DKF)
 6. Dziennik z wycieczki do Budapesztu, reż. Rafał Kapeliński – 49 pkt
 7. Witch bitch, reż. Justyna Mytnik (Madants) – 48,67 pkt
 8. Kajtek Czarodziej, reż. Magdalena Łazarkiewicz (Mediabrigade) – 48,33 pkt
 9. Zimna wojna, reż. Paweł Pawlikowski (Opus Film) – 47 pkt
 10. Rock and roll Eddie, reż. Tomasz Szafrański (Dogoda Media) – 46 pkt
 11. Powrót do Legolandu, reż. Konrad Aksinowicz (Chroma Pro) – 44,67 pkt

Minimum kwalifikacyjnego do III etapu nie otrzymał film:

 1. Trener Kornet, reż. Łukasz Grzegorzek (KOSKINO)

Filmy dokumentalne (minimum kwalifikacyjne 40 pkt, maksimum – 65 pkt):

 1. Szybszy niż Bill, reż. Paulina Gawęcka (Workshop) – 51,5 pkt
 2. Skąd ja Pana znam?, reż. Tomasz Nuzban (Studio ABM) – 51 pkt
 3. Panopticum klejnotów dolnośląskiej przyrody, reż. Grzegorz Bobrowicz (Szepty przyrody) – 51 pkt
 4. Blizny, reż. Agnieszka Zwiefka (Chilli Productions) – 50,5 pkt
 5. Odkrywca nadziei, reż. Wojciech Piotrowski (POP-TV) – 50 pkt
 6. Inka w sieci, reż. P. Bartos, A. Bartos, B. Bartos (Manifiesta) – 46 pkt
 7. Je suis artiste. Stanisław Stawiarski, reż. Witold Świętnicki (Fajgel) – 44,5 pkt
 8. Zaorski z historią w tle, reż. Andrzej Sapija (Film Studio MTM) – 40 pkt

 Filmy animowane (minimum kwalifikacyjne 40 pkt, maksimum – 70 pkt):

 1. Skafander Klingerta, reż. Artur Wyrzykowski (Artcore) – 43,5 pkt

Komunikat o ogłoszeniu XI Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 06.02.2017

Odra-Film ogłasza XI Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (XI Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2017 roku.

ISTOTNE ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSU:

 • Wnioskodawca na potrzeby oceny formalnej składa wniosek w formie pisemnej w jednym egzemplarzu (ORYGINAŁ WNIOSKU):

„Wniosek należy składać w postaci jednego egzemplarza oryginalnego, który – po zaakceptowaniu na etapie oceny formalnej – należy uzupełnić we wskazanym terminie trzema odpisami (kserokopiami) oryginalnego wniosku dotyczącego filmu fabularnego oraz dwoma odpisami (kserokopiami) wniosku dotyczącego filmu dokumentalnego albo animowanego. W każdym przypadku wymagane kopie muszą być poświadczone za zgodność z wnioskiem oryginalnym zatwierdzonym po poprawkach w fazie oceny formalnej wniosku (I etap konkursu)”.

 • Kosztami niekwalifikowanymi są (dodatkowo, oprócz dotychczasowych): wkłady rzeczowe producenta i koproducentów oraz zakupy kostiumów i rekwizytów.

Wnioski na konkurs można składać od 7 lutego 2017 do 3 marca 2017 do godz. 13.00, w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, pod adresem:

Odra-Film

XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

ul. Piłsudskiego 64a

50-020 Wrocław

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film. Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@odrafilm.pl.