Koprodukowany przez Odrę-Film w ramach Dolnośląskiego Konkursu Filmowego film W cieniu (In the Shadow) w reżyserii Davida Ondříčka zdominował wczorajszą ceremonię wręczania Czeskich Lwów (odpowiednik Polskich Orłów) – najważniejszej filmowej nagrody w Czechach.

 

W cieniu otrzymał Czeskie Lwy w kategoriach:

– Najlepszy film

– Najlepszy reżyser

– Najlepszy scenariusz

– Najlepsza pierwszoplanowa rola męska

– Najlepsze zdjęcia

– Najlepsza scenografia

– Najlepsza muzyka

– Najlepszy dźwięk

 

W cieniu został również wyróżniony jako najlepszy film przez krytyków filmowych i zdobył laur za najlepszy plakat filmowy. Autorem nagrodzonych zdjęć jest Adam Sikora, któremu asystował pion operatorski w całości złożony z Polaków. Scenografię zaś – również uhonorowaną statuetką – w części przygotowywała strona polska na czele z Markiem Warszewskim. W cieniu kręcone było m.in. na Dolnym Śląsku (w Wałbrzychu i Walimiu) oraz w Łodzi, a postprodukcję wykonało Alvernia Studios z  Małopolski.  

 

Akcja filmu Davida Ondříčka rozgrywa się w 1953 roku. W cieniu jest kryminalnym thrillerem i opowiada historię typowego z pozoru śledztwa, które z czasem odsłania swoje drugie, polityczne dno. Tropy prowadzą
do służb bezpieczeństwa ZSRR i Czechosłowacji. Obok Gorejącego krzewu Agnieszki Holland, miniserialu
o „normalizacji” po agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku, którego prezentację HBO rozpoczęło 3 marca br., to drugi film w tym sezonie, który serio podejmuje trudne tematy związane
z komunistyczną historią Czechosłowacji.

 

Producentem W cieniu jest  czeska firma Lucky Man Films s. r. o., a koproducentami Trigon (Słowacja) oraz Centrala sp. z o. o.  i Damn Good Production (Polska).  Obok Dolnośląskiego Konkursu Filmowego film wsparły fundusze filmowe z Łodzi i Krakowa oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Co-produced by Odra-Film as part of Lower Silesian Film Competition the film In the Shadow directed by David Ondříček dominated yesterday at the Czech Lions Award ceremony (an equivalent of the Polish Eagles) – the most important film award in the Czech Republic. In the Shadow received the Czech Lions in the following categories: – Best Film – Best Director – Best Screenplay – Best Actor – Best Cinematography – Best Art Direction – Best Music Score – Best Sound  In the Shadow was also awarded as the best film by film critics and won the trophy for the Best Film Poster. The author of the winning shots is Adam Sikora, who was assisted by a division of operators entirely composed of Poles. And the production design – also awarded with a statuette – was prepared in part by the Polish side led by Marek Warszewski. In the Shadow was shot, inter alia, in Lower Silesia (in Wałbrzych and Walim) and in Łódź, and the post-production was done at Alvernia Studios from Małopolska. David Ondříček’s film is set in 1953. In the Shadow is a crime thriller and tells the story of a seemingly typical investigation, which eventually reveals its second, political context. The clues lead to the security services of the USSR and Czechoslovakia. Alongside the film Burning Bush by Agnieszka Holland, a miniseries about “normalization” after the aggression by Warsaw Pact troops in Czechoslovakia in 1968, aired by HBO on 3 March this year, it is the second movie of the season which seriously treats the difficult subject related to the communist history of Czechoslovakia. The producer of In the Shadow is the Czech company Lucky Man Films s. r. o. and the co-producers are Trigon (Slovakia) and Centrala sp. z o. o.  and Damn Good Production (Poland).  Beside the Lower Silesian Film Competition, the movie was supported by funds from Łódź and Kraków and the Polish Film Institute.