Do 20 stycznia trwają konsultacje publiczne projektu Ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej i przekazało go do konsultacji międzyresortowych i środowiskowych. Z uzasadnienia dokumentu wynika, że “celem wprowadzenia proponowanej ustawy jest kompleksowy rozwój polskiego przemysłu audiowizualnego oraz rozwój kultury i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego na świecie poprzez finansowe wspieranie produkcji utworów audiowizualnych. Mimo sukcesów artystycznych ostatnich lat i postępującej profesjonalizacji produkcji audiowizualnej branża ta jest narażona obecnie na stagnację. Konsekwencją nowych regulacji dotyczących sektora audiowizualnego, oprócz stymulowania jego rozwoju, będzie także wpływ na wzrost gospodarczy. Efektem ustawy będzie poprawa warunków funkcjonowania przemysłu audiowizualnego w Polsce i stworzenie nowoczesnego systemu zachęt finansowych, które wzmocnią pozycję polskiego sektora audiowizualnego na rynku międzynarodowym, podniosą konkurencyjność polskich firm działających w branży, a w dłuższej perspektywie przyciągną do Polski poważne inwestycje w tym sektorze. Wpłynie to więc korzystnie na szeroko rozumianą twórczość audiowizualną oraz wiele innych dziedzin gospodarki i życia społecznego”.

Ustawa powołuje do życia Polski Fundusz Audiowizualny, który będzie zarządzał budżetem na zachęty produkcyjne w wysokości 100 milionów złotych rocznie. Wsparcie będą mogły otrzymać filmy polskie, koprodukcje oraz serwisy zagraniczne wykonywane przez polskie podmioty. Dofinansowane będą mogły być filmy fabularne, dokumentalne, animowane oraz wysokobudżetowe seriale telewizyjne. Producenci będą mogli ubiegać się o refundację 25 % polskich wydatków kwalifikowanych. System będzie możliwie najbardziej automatyczny, oparty na spełnieniu odpowiednich warunków testu kulturowego, produkcyjnego oraz poniesieniu określonych kosztów na realizację produkcji na terenie Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ustawy, uzasadnieniem oraz oceną skutków nowych regulacji na stronie MKiDN oraz zgłoszenia swoich uwag do projektu. Można je zgłaszać w drodze korespondencji pocztowej lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres: dwim@mkidn.gov.pl do dnia 20 stycznia br.