We Wrocławiu i w Warszawie trwają zdjęcia do filmu dokumentalnego Krzysztofa Rogulskiego „Lenartowicz-wędrowiec z Wilna”, którego producentem jest Studio Filmowe Kronika Polska Kronika Filmowa, a koproducentem Odra-Film z funduszy Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Jego bohaterem jest Stanisław Lenartowicz, jeden z twórców „polskiej szkoły filmowej”, autor m.in. „Zimowego zmierzchu”,  „Pigułek dla Aurelii”, „Giuseppe w Warszawie” oraz „Czerwonego i złotego”.

W tym tygodniu, w hali zdjęciowej wrocławskiego Centrum Technologii Audiowizualnych (dawna Wytwórnia Filmów Fabularnych) zrealizowane zostały zdjęcia z udziałem przyjaciół Stanisława Lenartowicza – reżyserów Sylwestra Chęcińskiego i Waldemara Krzystka oraz dziennikarki Magdy Podsiadły. W filmie rozmawiają oni o Lenartowiczu w przedziale jadącego pociągu – jest to jedna z fabularyzowanych scen filmu Krzysztofa Rogulskiego. Dotychczas zrealizowana została większość zdjęć z udziałem m. in. Ireny Will-Lenartowicz, siostry reżysera, oraz jego przyjaciela Bernarda Ładysza. Film zostanie ukończono w grudniu 2012, a premiera przewidywana jest na pierwszy kwartał 2013.

 

Stanisław Lenartowicz (1921-2010) był jednym z pierwszych absolwentów łódzkiej Filmówki (jako drugi kierunek ukończył filologię polską). Po zrealizowaniu serii filmów dokumentalnych debiutował w nowelowym filmie „Trzy starty” (1955), w którym odkrył dla polskiego filmu Zbigniewa Cybulskiego. Jego drugi film kinowy – „Zimowy zmierzch” – należy do kanonu najlepszych polskich filmów, konstytuujących polską szkołę filmową. Do 1983 roku, kiedy przedwcześnie z powodu stanu wojennego przestał realizować filmy, wyreżyserował 15 filmów fabularnych i osiem filmów telewizyjnych m. in. znakomite adaptacje telewizyjne rosyjskiej klasyki literackiej: „Zabijakę” (1967, wg Iwana Turgieniewa), „”Fatalistę” (1967, wg Michaiła Lermontowa) i „Żelazną obrożę” (1976, wg Aleksandra Kuprina). Jego ostatnim filmem było „Szkoda twoich łez” (1983, wg „Strachów” Marii Ukniewskiej). Stanisław Lenartowicz wszystkie filmy, poczynając od „Zimowego zmierzchu”, zrealizował w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, gdzie mieszkał od 1957 roku. W ubiegłym roku dzięki staraniom Odry-Film ukazała się książka „Stanisław Lenartowicz . Twórca osobny” pod redakcją Rafała Bubnickiego i Andrzeja Dębskiego, która jest pierwszą, zbioroiwą monografią reżysera.

 

In Wrocław and Warsaw Krzysztof Rogulski is filming a documentary „Stanisław Lenartowicz – a Wanderer from Vilnius” produced by Film Studio Chronicle Polish Film Chronicle and Odra-Film as a co-producer participates with its contribution from the Lower Silesian Film Competition fund. The protagonist is Stanisław Lenartowicz, one of the founders of the “Polish Film School”, the author of “Winter Twilight”, “The Pills for Aurelia”, “Giuseppe in Warsaw” and “Red and gold”.

 

This week in the film studio of the Centre of Audiovisual Technology in Wrocław (formerly the Feature Film Studio) have been shot pictures with the participation of Stanisław Lenartowicz’s friends – the directors Sylwester Chęciński and Waldemar Krzystek and the journalist Magda Podsiadło. In the film they talk about Lenartowicz in a compartment of a running train – this is one of the feature-length scenes of Krzysztof Rogulski’s film. So far, most of the pictures have been shot featuring, among others, Irena Will-Lenartowicz, the sister of the director and his friend Bernard Ładysz. The film will be completed in December 2012 and the premiere is expected in the first quarter of 2013.

 

Stanisław Lenartowicz (1921-2010) was one of the first graduates of the Lodz Film School (he also graduated from Polish Philology). After having completed a series of documentaries he debuted in a cycling film “Three losses” (1955), in which he discovered Zbigniew Cybulski for the Polish film. His second feature film – “Winter Twilight” – belongs to the canon of the best Polish films constituting the Polish film school. By 1983, when he prematurely stopped making films due to the introduction of the martial law, he had directed 15 feature films and eight television films, among others, excellent television adaptations of Russian literary classics: “The Bully” (1967, by Ivan Turgenev),  “The Fatalist” (1967, by Mikhail Lermontov) and “The Iron Collar” (1976, by Alexander Kuprina). His last film was “Tears won’t help” (1983, based upon “The Ghosts” by Maria Ukniewska). All his films, starting from “Winter Twilight”, Stanisław Lenartowicz made in the Feature Film Studio in Wrocław, where he lived since 1957. Last year, thanks to the efforts of Odra-Film was published a book entitled “Stanisław Lenartowicz. Individual Author” and edited by Rafał Bubnicki and Andrzej Dębski, which is the first collective monograph of this film director