Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy ogłasza 12. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej. Budżet konkursu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu m.st. Warszawy i wynosi łącznie 2,4 mln zł brutto.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Warszawą i województwem mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę a także udział w realizacji  twórców i przedsiębiorców z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2022 roku.

 

Wnioski na konkurs należy składać w dni robocze w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00–16.00  w punkcie informacyjnym lub na portierni lub bezpośrednio pracownikowi Funduszu ( tel. 22 586 42 58).

Wnioski będą przyjmowane od 14 lutego 2022 r. od godz. 10.00.

Termin składania wniosków upływa w poniedziałek 28 lutego 2022 roku o godz. 16.00

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MIK.

Potwierdzenia złożenia wniosków będą wysyłane elektronicznie.

 

Wniosek powinien być złożony w wersji drukowanej (1 egz.) i elektronicznej (1 szt.).

Wniosek wraz z załącznikami należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze muszą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).

Wniosek w formie zapisu elektronicznego należy złożyć na nośniku elektronicznym, powinien on zawierać: plik z nieedytowalną wersją wniosku oraz komplet oddzielnych, ponumerowanych załączników, będących kopią drukowanej wersji wniosku.

 

Regulamin Konkursu i formularz wniosku i inne załączniki dostępne są na stronie internetowej www.mwfc.pl lub www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MIK.