XVIII Dolnośląski Konkurs Filmowy 2024

Dolnośląskie Centrum Filmowe ogłasza nabór na XVIII Dolnośląski Fundusz Filmowy, którego celem od 2008 roku jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Wnioski składać można od 5 kwietnia.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z Dolnym Śląskiem poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w regionie. Warunki konkursu oraz przebieg naboru wniosków określa Regulamin Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

ISTOTNE INFORMACJE:

  • wniosek należy złożyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu (oryginał), a egzemplarze do oceny eksperckiej jedynie w formie elektronicznej (jednak dopiero po pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej wniosku);
  • producent może złożyć jeden wniosek dot. danego rodzaju filmu (film fabularny, dokumentalny, animowany) w jednej edycji konkursu;
  • udział DCF nie może przekroczyć 50% planowanych kosztów produkcji filmu;
  • producent jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości minimum 5% planowanych kosztów produkcji filmu (wkład ten może mieć charakter finansowy lub finansowo-rzeczowy);
  • DCF uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym;
  • uzyskane środki finansowe stanowiące wkład koprodukcyjny DCF należy wydatkować w 2024 roku;
  • na terenie województwa dolnośląskiego należy wydatkować w trakcie całego procesu produkcji (bez developmentu) od 100% do 150% wnioskowanej kwoty;
  • nie będą rozpatrywane wnioski producentów, którzy zalegają z rozliczeniem filmów lub raportami eksploatacyjnymi filmów, do których we wcześniejszych edycjach konkursu otrzymali wkład koprodukcyjny;
  • w III etapie konkursu wymagana jest prezentacja projektów przed Komisją Konkursową;
  • podpisanie umów koprodukcyjnych następuje do 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, z tym że najpóźniej 15 dni przed terminem podpisania umowy koprodukcyjnej z DCF należy dostarczyć wszystkie podpisane decyzje i umowy, na podstawie których nastąpi finansowanie projektu z innych źródeł niż konkurs oraz pozostałych wymaganych załączników do umowy koprodukcyjnej.

Wnioski można składać od 05.04.2024 do 23.04.2024 do godz. 12.00 pod adresem:

Dolnośląskie Centrum Filmowe

XVIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

Piłsudskiego 64a

50-020 Wrocław

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

 Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@dcf.wroclaw.pl. W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem środków finansowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego przeznaczanych na wspieranie produkcji filmowych związanych z Dolnym Śląskiem poprzez tematykę, twórców i miejsce realizacji.