Dolnośląskie Centrum Filmowe (dawniej Odra-Film) ogłasza XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy, którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim i/lub Wrocławiem poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim.

DCF będzie uczestniczyło w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2019 roku. Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”.

 

ISTOTNE ZMIANY:

  • nowy wzór wniosku i kart ocen dla poszczególnych rodzajów filmów;
  • wymóg złożenia wniosku wraz z załącznikami również w formie elektronicznej (dopiero po akceptacji projektu na poziomie oceny formalnej);
  • producent może złożyć jeden wniosek dot. danego rodzaju filmu (film fabularny, dokumentalny, animowany) w jednej edycji Konkursu;
  • Komisja Konkursowa nie będzie rozpatrywała wniosków producentów, którzy zalegają z raportami eksploatacyjnymi filmów, do których we wcześniejszych edycjach Konkursu otrzymali wkład koprodukcyjny;
  • modyfikacja trybu dokonywania ocen eksperckich, tj. rozdzielenie oceny merytorycznej 
    i ekonomicznej, zmiany progów punktowych gwarantujących zakwalifikowanie projektu do III etapu Konkursu, modyfikacja kryteriów oceny;
  • prezentacja projektów przed Komisją Konkursową jako jeden z elementów III etapu Konkursu;
  • wymóg przedłożenia najpóźniej 15 dni przed terminem podpisania umowy koprodukcyjnej z DCF wszystkich podpisanych decyzji (w przypadku PISF, Eurimages i ewentualnie dystrybutora) lub umów, na podstawie których nastąpi finansowanie projektu z innych źródeł niż Konkurs oraz pozostałych wymaganych załączników do umowy koprodukcyjnej.

Wnioski do Konkursu można składać od 15 lutego 2019 do 8 marca 2019 do godz. 14.00 pod adresem: 

Dolnośląskie Centrum Filmowe
XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław
UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@dcf.wroclaw.pl. W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Aktualne dokumenty konkursowe do pobrania znajdują się w zakładce DKF 2019.

Zapraszamy do aplikowania!