II Dolnośląski Konkurs Filmowy (styczeń 2009)

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu

wnioskodawca – producent

kwota przyznana (brutto)

Wygrany / Wiesław Saniewski / fabuła

Saco Film Ltd

700 000 zł

Operacja Dunaj / Jacek Głomb / fabuła

WFFiD

420 000 zł

Sala samobójców / Jan Komasa / fabuła

Studio Filmowe KADR

400 000 zł

Maraton tańca / Magdalena Holland – Łazarkiewicz / fabuła

Grupa Filmowa

200 000 zł

Szklane domy / Maciej Żurawski / dokument

Argomedia Production

100 000 zł

Nasza Klasa (ostateczny tytuł „Miłość bez ustawki”)/ Kamil Król / dokument

Studio Efekt – Pokromski Studio

52 350 zł

Poeta emeritus / Andrzej Sapija / dokument

Kamerovid sp. z o.o.

50 000 zł

Komunikat Komisji Konkursowej II Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. o1. 10. 2009

Komisja konkursowa informuje, że w związku z nie podpisaniem przez Media Brigade s. c., producenta filmu „80 milionów” w reżyserii Waldemara Krzystka, umowy koprodukcyjnej z Odra-Film w terminie do 15 września br.  (komunikat komisji konkursowej z 6. 07. 2009), podjęła w dniu 1. 10. 2009 decyzje w sprawie rozdysponowania 700 000 zł przyznanych temu filmowi w konkursie.
Komisja jednogłośnie podjęła decyzje o przyznaniu wkładów koprodukcyjnych następującym filmom, które uzyskały w ocenie ekspertów liczbę punktów kwalifikującą do otrzymania wkładu koprodukcyjnego:

 1. Sala samobójców (film fabularny) w reżyserii Jana Komasy (Studio Filmowe KADR) – 400 000 zł;
 2. Maraton tańca (film fabularny) w reż. Magdaleny Holland-Łazarkiewicz (Grupa Filmowa) – 200 000 zł;
 3. Szklane domy (film dokumentalny) w reżyserii Macieja Żurawskiego (Argomedia Production Lambros Ziotas) – 100 000 zł.

Powyższe decyzje komisja podjęła w trosce o terminowe i zgodne z regulaminem wykorzystanie funduszy przeznaczonych na Dolnośląski Konkurs Filmowy przez samorządy miasta Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu wkłady koprodukcyjne przyznane w II Dolnośląskim Konkursie Filmowym muszą zostać rozliczone do 9 grudnia 2009 roku.
Komisja konkursowa informuje, że filmy: „Tabu” w reżyserii Filipa Marczewskiego (którego producent wcześniej zrezygnował z otrzymanego w tym roku wkładu koprodukcyjnego)  i „80 milionów” w reżyserii Waldemara Krzystka – zgodnie z regulaminem konkursu – są dopuszczone do dwóch następnych edycji konkursu , a ich wnioski będą rozpatrywane od razu w finale konkursu.

Komunikat Komisji Konkursowej II Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 06. 07. 2009

Komisja konkursowa informuje, że Akson Studio, producent filmu „Tabu” w reżyserii Filipa Marczewskiego, który  na podstawie decyzji komisji z dn. 22. 04. 2009 otrzymał wkład koprodukcyjny (300 000 zł) w II Dolnośląskim Konkursie Filmowym, zrezygnował z jego wykorzystania w 2009 roku z powodu konieczności przełożenia realizacji filmu na rok 2010. Akson Studio zwróciło się do komisji (zgodnie z regulaminem konkursu) o zakwalifikowanie filmu do III etapu konkursu w 2010 roku.

Komisja konkursowa  postanowiła 6. 07. 2009 rozdzielić pieniądze zwrócone przez Akson Studio, producenta filmu „Tabu” w reżyserii Filipa Marczewskiego, w następujący sposób:

 1. zwiększyć o 200 000 zł wkład koprodukcyjny dla filmu „80 milionów” w reżyserii Waldemara Krzystka (producent Media Brigade s. c.), który w II Dolnośląskim Konkursie Filmowym otrzymał już wkład w wysokości 500 000 zł,
 2. zwiększyć o 100 000 zł wkład koprodukcyjny dla filmu „Wygrany” w reżyserii Wiesława Saniewskiego (producent Saco Film Ltd.), który w II Dolnośląskim Konkursie Filmowym otrzymał już wkład w wysokości 600 000 zł.

Komisja konkursowa informuje, że w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania w 2009 roku środków przyznanych na II Dolnośląski Konkurs Filmowy przez samorządy Wrocławia i Dolnego Śląska, producenci filmów fabularnych którzy otrzymali wkłady koprodukcyjne w II Dolnośląskim Konkursie Filmowym powinni najdalej do 15 września 2009 roku podpisać umowy koprodukcyjne z Odra-Film. Jeśli w tym terminie umowy nie zostaną podpisane, komisja uzna że producenci rezygnują z wykorzystania przyznanych im wkładów koprodukcyjnych w tym roku i zdecyduje o przyznaniu niewykorzystanych środków filmom, które otrzymały pozytywną opinię ekspertów w II Dolnośląskim Konkursie Filmowym, ale nie otrzymały wkładów koprodukcyjnych.

Komunikat o rozstrzygnięciu II Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 22.04.2009

Na II Dolnośląski Konkurs Filmowy, który został ogłoszony 30 stycznia 2009 roku, wpłynęły 23 projekty (15 filmów fabularnych i 8 dokumentalnych). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena ekspertów) 21 projektów (15 fabuł i 6 dokumentów). Do finału konkursu zakwalifikowało się 17 filmów (12 filmów fabularnych i 5 dokumentalnych), których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości
11 973 225 zł.

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dariusz Kowalczyk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), dysponowała kwotą całkowitą 1 942 300 zł brutto (pomniejszoną o honoraria ekspertów
w wysokości 19 950 zł), na którą złożyły się kwoty z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia. Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne (koproducentem będzie Odra Film, Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom.

Filmy fabularne:

 1. Wygrany, reż. Wiesław Saniewski (SACO FILM LTD)– 600 000 zł.
 2. 80 milionów, reż. Waldemar Krzystek (Media Brigade s.c.)– 500 000 zł.
 3. Operacja Dunaj, reż. Jacek Głomb (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych) – 420 000 zł.
 4. Tabu, reż. Filip Marczewski (Akson Studio) – 300 000 zł.

Filmy dokumentalne:

 1. Nasza klasa, reż. Kamil Król – 52 350 zł.
 2. Poeta emeritus, reż. Andrzej Sapija – 50 000 zł.

Wszystkie kwoty są podane brutto. Kwotę 19 950 zł komisja przeznaczyła na honoraria ekspertów, którzy oceniali filmy w II etapie konkursu.

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów oraz wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji, warunkami ekonomiczno-finansowymi produkcji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Na II Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęły 23 projekty (15 filmów fabularnych i 8 dokumentalnych). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena ekspertów) 21 projektów (15 fabuł i 6 dokumentów). Do III etapu konkursu eksperci zakwalifikowali 12 filmów fabularnych i 5 filmów dokumentalnych. W III etapie oceniany był także film „Zwerbowana miłość” w reżyserii Tadeusza Króla, który w I edycji konkursu został zakwalifikowany do III etapu, ale nie otrzymał wkładu koprodukcyjnego.

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne).

Filmy fabularne:

 1. Wygrany, reż. Wiesław Saniewski (SACO FILM LTD) – 61,3 pkt
 2. 80 milionów, reż. Waldemar Krzystek (Media Brigade s.c.) – 58,3 pkt
 3. Tabu, reż. Filip Marczewski (Akson Studio) – 55,3 pkt.
 4. Dziewczyna z szafy, reż.Bodo Kox (Bartosz Koszała) (Film Factory s.c.) – 52,7 pkt.
 5. Sala samobójców, reż. Jan Komasa (Studio Filmowe KADR) – 52,3 pkt.
 6. Operacja Dunaj, reż. Jacek Głomb (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych) – 52,0 pkt.
 7. Erratum, reż. Marek Lechki (Harmony Film Production Lechki Marek) – 48,7 pkt.
 8. Zwerbowana miłość, reż. Tadeusz Król (Media Brigade s. c. ) – 46,7 pkt. *
 9. Maraton tańca, reż. Magdalena Holland-Łazarkiewicz (Grupa Filmowa) – 43,3 pkt.
 10. Con fuoco, reż. Konrad Aksinowicz (Moustache Film) – 43,0 pkt.
 11. 69, reż. Dominik Matwiejczyk (Paradox Film) – 42,0 pkt.
 12. Święta krowa, reż. Radosław Węgrzyn (Cafe Production) – 41,7 pkt.

Do III etapu kwalifikowały się filmy, które otrzymały minimum 40 punktów (maksymalnie film mógł uzyskać 65 punktów).

*Film „Zwerbowana miłość” w reż. Tadeusza Króla (Media Brigade s.c.), który zgodnie z regulaminem był dopuszczony po raz drugi do III etapu konkursu, otrzymał w I edycji konkursu 64,7 pkt. gdy obowiązywał inny regulamin z minimum kwalifikującym do III etapu – 60 pkt i maksimum – 90 punktów. Punkty te zostały przeliczone na skalę 1 – 65 pkt.

Filmy dokumentalne:

 1. Nasza klasa, reż. Kamil Król (Studio Efekt-Pokromski Studio) – 49,0 pkt.
 2. Poeta emeritus, reż. Andrzej Sapija (Kamerovid sp. z o. o.) – 48,5 pkt.
 3. Genius loci, reż. Grzegorz Korczak (Triada PPU) – 47,5 pkt.
 4. Szklane domy, reż. Maciej Żurawski (Argomedia Production Lambros Ziotas) – 42,5 pkt.
 5. Gdzie się podziało 80 milionów?, reż. Waldemar Chudziak (Rokam Media Sylwester Banaszkiewicz) – 41,5 pkt.

Do III etapu kwalifikowały się filmy dokumentalne, które uzyskały minimum 37 punktów (maksymalnie film mógł uzyskać 60 punktów).
Komisja Konkursowa informuje, że w wypadku otrzymania w roku 2009 dodatkowych środków finansowych lub niewykorzystania przez producentów przyznanych im wkładów koprodukcyjnych, rozdzieli je w ramach tej edycji konkursu.
Wszystkie filmy, które zakwalifikowały się do III etapu konkursu, ale nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego, zostały też zakwalifikowane do dwóch następnych edycji konkursu gdzie będą oceniane od razu w III etapie.

Komunikat o ogłoszeniu II Dolnośląskiego Konkursu Flmowego z dn. 30.01.2009

Odra-Film, instytucja kultury Województwa Dolnośląskiego, ogłasza drugi konkurs którego celem  jest wspieranie produkcji filmowej realizowanej na terenie Dolnego Śląska. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Konkurs ma w 2009 roku budżet w wysokości  1 942 300 zł   złotych, na który złożyły się kwoty: 1 142 300 złotych przeznaczone przez  Sejmik Województwa Dolnośląskiego i 800 000 zł przez Radę Miejską Wrocławia.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu, tematykę lub udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2009 roku.

Wnioski na konkurs można składać od 30 stycznia 2009 roku. Termin składania wniosków upływa 27 lutego 2009 roku o godzinie 15.00. UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Kasztanowej 3a/5 we Wrocławiu.

 1. 2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 5. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 6. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 11. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 19. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy