XV Dolnośląski Konkurs Filmowy 2021 – ogłoszenie naboru

Dolnośląskie Centrum Filmowe ogłasza nabór na XV Dolnośląski Konkurs Filmowy, którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim i/lub Wrocławiem poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Warunki konkursu oraz przebieg naboru wniosków określa Regulamin Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

ISTOTNE INFORMACJE:

 • wniosek należy złożyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu (oryginał), a egzemplarze do oceny eksperckiej jedynie w formie elektronicznej;
 • producent może złożyć jeden wniosek dot. danego rodzaju filmu (film fabularny, dokumentalny, animowany) w jednej edycji konkursu;
 • udział DCF nie może przekroczyć 50% planowanych kosztów produkcji filmu;
 • producent jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości minimum 5% planowanych kosztów produkcji filmu (wkład ten może mieć charakter finansowy lub finansowo-rzeczowy);
 • DCF uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym;
 • uzyskane środki finansowe stanowiące wkład koprodukcyjny DCF należy wydatkować w 2021 roku;
 • na terenie województwa dolnośląskiego należy wydatkować w trakcie całego procesu produkcji od 100% do 150% wnioskowanej kwoty;
 • nie będą rozpatrywane wnioski producentów, którzy zalegają z rozliczeniem filmów lub raportami eksploatacyjnymi filmów, do których we wcześniejszych edycjach konkursu otrzymali wkład koprodukcyjny;
 • w III etapie konkursu wymagana jest prezentacja projektów przed Komisją Konkursową;
 • podpisanie umów koprodukcyjnych następuje do 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, z tym że najpóźniej 15 dni przed terminem podpisania umowy koprodukcyjnej z DCF należy dostarczyć wszystkie podpisane umowy lub decyzje (jedynie w przypadku PISF, Eurimages i ewentualnie dystrybutora), na podstawie których nastąpi finansowanie projektu z innych źródeł niż konkurs oraz pozostałych wymaganych załączników do umowy koprodukcyjnej.

Wnioski można składać od 16.08.2021 do 08.09.2021 do godz. 14.00 pod adresem:
Dolnośląskie Centrum Filmowe
XV Dolnośląski Konkurs Filmowy
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław
UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@dcf.wroclaw.pl. W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem środków finansowych przekazywanych rokrocznie przez Miasto Wrocław i Samorząd Województwa Dolnośląskiego na wspieranie produkcji filmowych związanych z Dolnym Śląskiem oraz Wrocławiem poprzez tematykę, twórców i miejsce realizacji. W czternastu dotychczasowych edycjach Dolnośląskiego Konkursu Filmowego DCF dofinansowało 80 produkcji, w tym tak znaczące tytuły jak „Pokot” Agnieszki Holland, „Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, „Najlepszy” Łukasza Palkowskiego czy „80 milionów” Waldemara Krzystka. DCF to również kina we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, które poza codziennym repertuarem studyjnym oferują widzom szereg pokazów specjalnych, spotkań z twórcami, debat oraz cykli tematycznych i edukacyjnych animujących rozwój kultury filmowej w regionie.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz inne materiały znajdują się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl oraz www.dcf.wroclaw.pl.

 


 1. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 3. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 4. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 5. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 6. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 8. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 11. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy