XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy 2019

Dodatkowe rozstrzygnięcie XIII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego (edycja 2019)

Dolnośląskie Centrum Filmowe w dniu 8 sierpnia 2019 rozdysponowało ponownie część środków przeznaczonych na produkcję filmową w tegorocznej edycji Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z uwagi na niewykorzystanie przyznanego wkładu koprodukcyjnego przez jednego z producentów filmów dofinansowanych na mocy decyzji z dn. 10 czerwca br.

Komisja Konkursowa XIII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego otrzymała informację, że producent filmu „Filip” w reżyserii Michała Kwiecińskiego (Akson Studio) nie wykorzysta w tym roku przyznanego wkładu koprodukcyjnego (220 000 zł netto) z powodu przeniesienia produkcji na rok 2020. W tej sytuacji Komisja postanowiła przyznać wkład koprodukcyjny w kwocie 160 000 zł netto projektowi, który zakwalifikował się do III etapu konkursu w 2019 roku, ale nie otrzymał wcześniej wsparcia finansowego tj. filmowi fabularnemu „Odyseja filmowa” w reżyserii Piotra Stasika (producent: Telemark). Jednocześnie Komisja postanowiła także zwiększyć o 60 000 zł wkład koprodukcyjny do filmu fabularnego „Lipstick on the Glass” w reżyserii Kuby Czekaja (producent: Centrala Distribution), co dało projektowi łącznie 161 000 zł netto wkładu koprodukcyjnego ze środków DKF 2019.

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Aktualna lista projektów dofinansowanych w XIII DKF 2019

Filmy fabularne:

 1. Kajtek Czarodziej, reż. Magdalena Łazarkiewicz (Mediabrigade) – 300 000 zł
 2. Powrót do Legolandu, reż. Konrad Aksinowicz (Chroma Pro) – 200 000 zł
 3. Lipstick on the Glass, reż. Kuba Czekaj (Centrala Distribution) – 161 000 zł
 4. Odyseja filmowa, reż. Piotr Stasik (Telemark) – 160 000 zł
 5. Przejście, reż. Dorota Lamparska (V-Film) – 130 000 zł

Film dokumentalny:

 1. Vika!, reż. Agnieszka Zwiefka (My Way Studio) – 100 000 zł

 Film animowany:

 1. Uziemieni, reż. Bartosz Kędzierski (KINESKOP) – 49 000 zł

* * *

Rozstrzygnięcie XIII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

Dolnośląskie Centrum Filmowe rozstrzygnęło w dniu 10 czerwca 2019 tegoroczną edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Dofinansowanie otrzymało 7 filmów – 5 fabularnych, 1 dokumentalny oraz 1 animowany.

Filmy fabularne:

 1. Kajtek Czarodziej, reż. Magdalena Łazarkiewicz (Mediabrigade) – 300 000 zł
 2. Filip, reż. Michał Kwieciński (Akson Studio) – 220 000 zł
 3. Powrót do Legolandu, reż. Konrad Aksinowicz (Chroma Pro) – 200 000 zł
 4. Przejście, reż. Dorota Lamparska (V-Film) – 130 000 zł
 5. Lipstick on the Glass, reż. Kuba Czekaj (Centrala Distribution) – 101 000 zł

Film dokumentalny:

 1. Vika!, reż. Agnieszka Zwiefka (My Way Studio) – 100 000 zł

 Film animowany:

 1. Uziemieni, reż. Bartosz Kędzierski (KINESKOP) – 49 000 zł

Na XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 17 projektów: 9 projektów filmów fabularnych, 5 projektów dokumentalnych i 3 projekty animowane. Na etapie oceny formalnej wniosków 4 projekty zostały odrzucone z uwagi na niespełnianie wymogów regulaminu. Na etapie oceny eksperckiej 3 projekty nie otrzymały minimum kwalifikacyjnego. Na różnych etapach konkursu 2 projekty został wycofane przez producenta. W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości łącznie ponad 3 000 000 zł.

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem dolnośląskich firm w produkcji, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego. W tegorocznej edycji konkursu po raz pierwszy producenci mieli także możliwość zaprezentowania projektów przed komisją konkursową w formie pitchingów.

W XIII edycji konkursu projekty oceniane były merytorycznie w 3 zespołach eksperckich:

 • filmy fabularne: Irena Strzałkowska, prof. Tadeusz Szczepański, Dorota Hawliczek (dodatkowo ocena ekonomiczna);
 • filmy dokumentalne: Maria Zmarz-Koczanowicz, Mirosław Chojecki (dodatkowo ocena ekonomiczna), jeden z projektów w zastępstwie za Marię Zmarz-Koczanowicz oceniła Lidia Duda;
 • filmy animowane: Dorota Kobiela, Magdalena Bargieł (dodatkowo ocena ekonomiczna).

Komisja Konkursowa obradowała 10 czerwca 2019 roku w składzie: Jarosław Perduta (Dolnośląskie Centrum Filmowe, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Marta Libner-Zoniuk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia), Anna Tatarska (Urząd Miejski Wrocławia). Budżet tegorocznej edycji wyniósł  1 100 000 zł, na który złożyły się środki z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł), Urzędu Miejskiego Wrocławia (500 000 zł) oraz 100 000 zł wpływów z filmów dofinansowanych w poprzednich edycjach konkursu, których koproducentem było Dolnośląskie Centrum Filmowe (dawniej Odra-Film). Koproducentem dofinansowanych filmów będzie Dolnośląskie Centrum Filmowe, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Dolnośląskie Centrum Filmowe (dawniej Odra-Film) ogłasza XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy, którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim i/lub Wrocławiem poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim.

DCF będzie uczestniczyło w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2019 roku. Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”.

ISTOTNE ZMIANY:

 • nowy wzór wniosku i kart ocen dla poszczególnych rodzajów filmów;
 • wymóg złożenia wniosku wraz z załącznikami również w formie elektronicznej (dopiero po akceptacji projektu na poziomie oceny formalnej);
 • producent może złożyć jeden wniosek dot. danego rodzaju filmu (film fabularny, dokumentalny, animowany) w jednej edycji Konkursu;
 • Komisja Konkursowa nie będzie rozpatrywała wniosków producentów, którzy zalegają z raportami eksploatacyjnymi filmów, do których we wcześniejszych edycjach Konkursu otrzymali wkład koprodukcyjny;
 • modyfikacja trybu dokonywania ocen eksperckich, tj. rozdzielenie oceny merytorycznej
  i ekonomicznej, zmiany progów punktowych gwarantujących zakwalifikowanie projektu do III etapu Konkursu, modyfikacja kryteriów oceny;
 • prezentacja projektów przed Komisją Konkursową jako jeden z elementów III etapu Konkursu;
 • wymóg przedłożenia najpóźniej 15 dni przed terminem podpisania umowy koprodukcyjnej z DCF wszystkich podpisanych decyzji (w przypadku PISF, Eurimages i ewentualnie dystrybutora) lub umów, na podstawie których nastąpi finansowanie projektu z innych źródeł niż Konkurs oraz pozostałych wymaganych załączników do umowy koprodukcyjnej.

Wnioski do Konkursu można składać od 15 lutego 2019 do 8 marca 2019 do godz. 14.00 pod adresem:
Dolnośląskie Centrum Filmowe
XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław
UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@dcf.wroclaw.pl. W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Dolnośląskie Centrum Filmowe (do listopada 2018 jako Odra-Film) jest operatorem środków finansowych przekazywanych rokrocznie przez Miasto Wrocław i Samorząd Województwa Dolnośląskiego na wspieranie produkcji filmowych związanych z Dolnym Śląskiem oraz Wrocławiem poprzez tematykę, twórców i miejsce realizacji. W dwunastu dotychczasowych edycjach Dolnośląskiego Konkursu Filmowego DCF dofinansowało blisko 70 produkcji, w tym tak znaczące tytuły jak „Pokot” Agnieszki Holland, „Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, „Najlepszy” Łukasza Palkowskiego czy „80 milionów” Waldemara Krzystka. DCF to również kina we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, które poza codziennym repertuarem studyjnym oferują widzom szereg pokazów specjalnych, spotkań z twórcami, debat oraz cykli tematycznych i edukacyjnych animujących rozwój kultury filmowej w regionie.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz inne materiały znajdują się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl oraz www.dcf.wroclaw.pl.


 1. 2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 5. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 6. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 11. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 19. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy